Pravidla pro ubytování a stravování – protiepidemická opatření Covid-19 (rozvolňování

Od 24. 5. 2021 dochází k otevření ubytovacích služeb. Jaká jsou pravidla?
Mimořádné opatření s účinností od 24. května 2021 Ubytovací služby lze poskytnout:
osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že
i)                    absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
ii)                   jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iii)                 iii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
c) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
d) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,

Ubytovací služby nejsou omezeny na kapacitě! Nicméně nejsou otevřeny stále doprovodné služby, tj. wellness a bazény.
Tj. ubytovací zařízení mohou mít pro klienty dostupný sebetestovací test. Ale je vždy nutné ověřit si přístup ubytovacího zařízení!
Test platí pro ubytování v délce max. 7 dnů.

Co se týče ubytování dětí, není v textaci Mimořádného opatření uvedena žádná hranice věku, a to na rozdíl od přístupu dětí na zahrádky stravovacích zařízení, kde je uvedeno prokazování s výjimkou dítěte do 6 let věku.

Aktuálně platí, že Antigenní testy jsou pro osoby se zdravotním pojištěním v ČR v současnosti poskytovány zdarma jednou za tři dny a osoba neprodělala onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech. Nicméně může dojít k úpravě přístupu vlády/pojišťoven k antigennímu /PCR testování.
Min. zdravotnictví připravuje novou úpravu, a to i ve vztahu na PCR testování a rozvolnění cestování.
O případně změně vás budeme informovat.

Omezení pro stravování je mj. je stále stanoven zákaz přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách stravovacích služeb, a to s výjimkou v  provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod., Nicméně musí dodržovat pravidla:
i) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
iv) zahrádka je uspořádána tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
v) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
vi) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi,
vii) provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali odstup alespoň 1,5 m od ostatních zákazníků,
viii) v případě provozovny uvedené v písmenu a) bodu iii) provozovatel neumožňuje samoobslužný bufet,
ix) zákaz produkce živé hudby a tance,